Tạp chí Y học Việt Nam

Vui lòng đọc các hướng dẫn bên dưới, sau đó truy cập trang web gửi của Tạp chí https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/submissions để tải lên bản thảo của bạn. Xin lưu ý rằng các bản thảo không tuân theo các nguyên tắc này có thể bị trả lại.

Chỉ những bản thảo có đủ chất lượng đáp ứng mục đích và phạm vi của Tạp chí Y học Việt Nam mới được xem xét phản biện và đăng bài.

Trong quá trình gửi đăng, tác giả sẽ được yêu cầu đảm bảo quyền sở hữu của các tác giả với bài báo, tác giả có các quyền đối với tác phẩm, tác giả cần đảm bảo tác phẩm được xuất bản lần đầu trên Tạp chí và nó không được đồng thời đang xem xét để xuất bản ở nơi khác và chưa từng được xuất bản ở bất kỳ một dạng ấn phẩm nào khác, bất kỳ các tư liệu không thuộc quyền sở hữu của tác giả cần phải được hỏi ý kiến để được phép tái bản.