Quay trở lại chi tiết bài báo ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BẢO TỒN GÃY LỒI CẦU XƯƠNG HÀM DƯỚI Tải xuống Tải xuống PDF