Quay trở lại chi tiết bài báo MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN MẤT GẤP KHUỶU ĐƯỢC PHẪU THUẬT CHUYỂN GÂN THEO PHƯƠNG PHÁP STEINDLER Download Download PDF