Quay trở lại chi tiết bài báo HOẠI TỬ XƯƠNG HÀM DO BISPHOSPHONATE: BÁO CÁO HAI TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG Download Download PDF