Quay trở lại chi tiết bài báo ĐÁNH GIÁ SỰ THAY ĐỔI CÁC THÔNG SỐ PaO2/FiO2, SPO2/FiO2 TRONG QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRỊ VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN SUY HÔ HẤP TIẾN TRIỂN DO CÚM A TẠI BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG (2019-2021) Download Download PDF