Quay trở lại chi tiết bài báo YẾU TỐ NGUY CƠ CHẢY MÁU TÁI PHÁT CỦA BỆNH NHÂN U MẠCH THỂ HANG NÃO Tải xuống Tải xuống PDF