Quay trở lại chi tiết bài báo KHẢ NĂNG GẮNG SỨC CỦA BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP SAU CAN THIỆP Tải xuống Tải xuống PDF