Quay trở lại chi tiết bài báo KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BẢO TỒN CHẤN THƯƠNG GAN TẠI BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115 Tải xuống Tải xuống PDF