Quay trở lại chi tiết bài báo TẮC RUỘT NON DO DÂY CHẰNG XUẤT PHÁT TỪ ĐỈNH TÚI THỪA MECKEL: BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG Tải xuống Tải xuống PDF