Quay trở lại chi tiết bài báo TÁN SỎI THẬN QUA DA Ở TRẺ EM: NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG Tải xuống Tải xuống PDF