Quay trở lại chi tiết bài báo VIÊM TẮC ĐỘNG MẠCH TẦNG DƯỚI GỐI CÓ BIẾN CHỨNG MẤT MÔ: KẾT QUẢ CAN THIỆP NỘI MẠCH Tải xuống Tải xuống PDF