Quay trở lại chi tiết bài báo PHẪU THUẬT HYBRID ĐIỀU TRỊ BỆNH MẠCH CHI DƯỚI PHỨC TẠP Tải xuống Tải xuống PDF