Quay trở lại chi tiết bài báo NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỔI GLUCOSE MÁU GIAI ĐOẠN SỚM SAU GHÉP THẬN VÀ MỐI LIÊN QUAN VỚI TÌNH TRẠNG RỐI LOẠN DUNG NẠP GLUCOSE TRƯỚC GHÉP Tải xuống Tải xuống PDF