[1]
Quang Vĩnh, N. , Bá Nhất, P. , Đức Sơn, N. và Thu Hà, N. 2021. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH HỌC THẠC SĨ CỦA CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG VÀ CÁC TỈNH PHỤ CẬN. Tạp chí Y học Việt Nam. 505, 1 (tháng 9 2021). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v505i1.1021.