[1]
Nguyễn, T.C., Nguyễn, T.N., Vũ, T.H., Lương, N.M. và Dương, T.Q. 2024. TÌNH TRẠNG STRESS NGHỀ NGHIỆP CỦA ĐIỀU DƯỠNG VIÊN LÂM SÀNG. Tạp chí Y học Việt Nam. 540, 1 (tháng 7 2024). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v540i1.10257.