[1]
Bùi, T.C., Nguyễn, V.T., Phạm, V.T., Phạm, C.P., Võ , T.H.T., Chu, V.T., Nguyễn, V.T. và Vũ, S.Q. 2024. NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CỦA 18FDG PET/CT TRONG CHẨN ĐOÁN GIAI ĐOẠN BỆNH U LYMPHO KHÔNG HODGKIN TẾ BÀO B. Tạp chí Y học Việt Nam. 540, 1 (tháng 7 2024). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v540i1.10261.