[1]
Dương, H.K.L., Đoàn, S., Lê, V.T., Lâm, V.N., Trần, T.V., Kiều, N.D. và Nguyễn, T.T. 2024. NGHIÊN CỨU CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA BỆNH NHÂN ĐẶT MÁY TẠO NHỊP TIM VĨNH VIỄN TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY. Tạp chí Y học Việt Nam. 540, 1 (tháng 7 2024). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v540i1.10269.