[1]
Nguyễn, T.H., Đỗ, T.T., Nguyễn, H.G., Phan, T.H.T. và Nguyễn, B.V. 2024. NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ BIỂU HIỆN GEN CYLD Ở BỆNH NHÂN U LYMPHO ÁC TÍNH KHÔNG HODGKIN. Tạp chí Y học Việt Nam. 540, 1 (tháng 7 2024). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v540i1.10273.