[1]
Thu Hà, N., Văn Toàn, T. và Đức Sơn, N. 2021. GÁNH NẶNG NHIỆT CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ VÀ CÁN BỘ PHÒNG CHỐNG DỊCH TRONG TRANG PHỤC PHÒNG DỊCH. Tạp chí Y học Việt Nam. 505, 2 (tháng 9 2021). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v505i2.1109.