[1]
Minh Hiếu, N. , Văn Chi, N. và Văn Đồng, T. 2022. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CỦA PHƯƠNG PHÁP ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN NHANH THEO TRÌNH TỰ (RSI) CHO BỆNH NHÂN CẤP CỨU. Tạp chí Y học Việt Nam. 509, 2 (tháng 1 2022). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v509i2.1813.