[1]
Thu Soan, H. , Tiến Thăng, V. , Thị Phương Lan, V. , Hoàng Anh, K. và Cảnh Dương, Đỗ . 2022. GIÁ TRỊ CỦA SÓNG F TRONG CHẨN ĐOÁN CHÈN ÉP RỄ THẦN KINH. Tạp chí Y học Việt Nam. 513, 1 (tháng 4 2022). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v513i1.2321.