[1]
Hoàng Vân Anh, N. , Phước Lộc, Đoàn ., Sào Trung, N. , Hữu Thịnh, N. , Đình Song Huy, N. , Duy Long, V. , Ngọc Mai, N. , Trần Tuấn Anh, N. , Thành Đạt, N. , Thị Thanh Thủy . Đỗ, Đình Kiệt, T. , Hoài Nghĩa, N. , Minh Duy, P. , Hoa, G. và Ngọc Ly Lan, T. 2022. XÂY DỰNG QUY TRÌNH SINH THIẾT LỎNG CÁ THỂ HÓA PHÁT HIỆN TỒN DƯ KHỐI U. Tạp chí Y học Việt Nam. 513, 1 (tháng 4 2022). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v513i1.2327.