[1]
Phước Lộc, Đoàn ., Vũ Uyên, T. , Cảnh Chương, N. , Hồng Chương, D. , Thị Lan Anh, L. , Thị Kim Phượng, Đoàn ., Thị Trang, Đào ., Thị Minh Thi, H. , Nhật Thăng, T. , Vạn Thông, N. , Nhựt Thư Hương, T. , Hồng Thịnh, L. , Thị Thanh Thủy Đỗ ., Đình Kiệt, T. , Hoài Nghĩa, N. , Minh Duy, P. , Hoa, G. và Hùng Sang, T. 2022. THIẾT LẬP VÀ ĐÁNH GIÁ QUI TRÌNH SÀNG LỌC TRƯỚC SINH KHÔNG XÂM LẤN CHO CÁC BỆNH ĐƠN GEN TRỘI PHỔ BIẾN. Tạp chí Y học Việt Nam. 513, 1 (tháng 4 2022). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v513i1.2342.