[1]
Trọng Hiếu, N., Thanh Hải, P. , Thị Thu Thủy, P. , Thanh Xuân, J. , Văn Chủ, N., Thị Thanh Hương, T. , Hữu Thịnh, N. , Đức Huy, T. , Duy Sinh, N. , Văn Thiện Chí, N. , Bắc An, L. , Văn Thịnh, C., Quang Huy, H. , Thị Thanh Thủy, Đỗ ., Đình Kiệt, T. , Hoài Nghĩa, N. , Minh Duy, P. , Hoa, G. và Lê Sơn, T. 2022. XÂY DỰNG QUI TRÌNH SINH THIẾT LỎNG SPOT-MAS PHÁT HIỆN NHIỀU LOẠI UNG THƯ TỪ GIAI ĐOẠN SỚM. Tạp chí Y học Việt Nam. 513, 1 (tháng 4 2022). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v513i1.2360.