[1]
Thanh Xuân, N. , Quốc Toản, P. , Văn Huỳnh, V. , Đình Anh, L. và Đức Trịnh, Đặng . 2022. MỐI LIÊN QUAN HỒI PHỤC THIẾU MÁU TRONG 6 THÁNG ĐẦU SAU GHÉP THẬN VỚI MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NGƯỜI CHO, BỆNH NHÂN NHẬN THẬN GHÉP. Tạp chí Y học Việt Nam. 513, 1 (tháng 4 2022). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v513i1.2373.