[1]
Y HỌC VIỆT NAM, T.C. 2022. TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 489 - THÁNG 4 - SỐ 1 - 2020. Tạp chí Y học Việt Nam. 489, 1 (tháng 6 2022).