[1]
Thị Hồng, N. , Phương Sinh, N. , Thị Vân Huyền, N. , Thị Hoa, B. , Thị Thu, H. và Thị Duyên, N. 2022. KHẢO SÁT KIẾN THỨC THÁI ĐỘ CỦA NGƯỜI BỐ VỀ NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ TẠI KHOA SẢN BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN. Tạp chí Y học Việt Nam. 516, 2 (tháng 7 2022). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v516i2.3048.