[1]
Quang Thắng, B. , Văn Nhơn, B. , Thị Trang, L. và Lân Hiếu, N. 2022. KHẢ NĂNG GẮNG SỨC CỦA BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP SAU CAN THIỆP. Tạp chí Y học Việt Nam. 516, 2 (tháng 7 2022). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v516i2.3051.