[1]
Thy Nhạc Vũ, H. , Anh Duyên, T. , Phước Thành Nhân, L. và Văn Khanh, T. 2022. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC TẠI BỆNH VIỆN LÊ VĂN THỊNH NĂM 2021. Tạp chí Y học Việt Nam. 516, 2 (tháng 7 2022). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v516i2.3081.