[1]
Huyền Thoại, N. , Duy Kháng, N. và Thị Hồng Tuyến, N. 2022. TÌNH HÌNH TỬ VONG CÁC BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM TẠI TỈNH TRÀ VINH NĂM 2021. Tạp chí Y học Việt Nam. 517, 2 (tháng 8 2022). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v517i2.3248.