[1]
Văn Công, C. 2022. U CASTLEMAN TRONG TRUNG THẤT SAU – TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ BÁO CÁO CA BỆNH. Tạp chí Y học Việt Nam. 517, 2 (tháng 8 2022). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v517i2.3253.