[1]
Thị Hồng Vân, N. , Lê Vĩ Chinh, B. , Quang Dương, Đỗ ., Khang Kiệt, C. , Ngọc Nữ Như Ý, T. và Quan Nghiệm, L. 2022. XÂY DỰNG THANG ĐO SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BÌNH ĐỊNH. Tạp chí Y học Việt Nam. 519, 2 (tháng 11 2022). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v519i2.3613.