[1]
Lê Chiêu Bích, T. , Huỳnh Anh Thi, H. , Đoan Vi, P. và Châu Minh Vĩnh Thọ, Đỗ . 2022. NGHIÊN CỨU ĐỘC TÍNH CẤP CỦA CAO ĐỊNH CHUẨN KIỂM SOÁT HÀM LƯỢNG NUCIFERIN TỪ LÁ SEN (NELUMBO NUCIFERA GAERTN.) TRÊN CHUỘT NHẮT TRẮNG. Tạp chí Y học Việt Nam. 519, 2 (tháng 11 2022). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v519i2.3614.