[1]
Huyền Sanh, S. , Ngọc Diễm, L. , Ngọc Chi Lan, N. , Hoàng Ngân, N. và Minh Hoàng, L. 2022. ĐÁNH GIÁ ĐỘC TÍNH CẤP CỦA BÀI THUỐC NGŨ VỊ TIÊU KHÁT THANG TRÊN ĐỘNG VẬT THỰC NGHIỆM. Tạp chí Y học Việt Nam. 519, 2 (tháng 11 2022). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v519i2.3627.