[1]
Thị Thuỳ Linh, P. , Khang Kiệt, C. , Quang Dương, Đỗ ., Thị Mến, H. , Thị Hải, M. , Thùy Dương, Đặng ., Thị Phương Thảo, B. , Đức Tùng, .N. , Hoàng Nhã, L. và Thị Hồng Đoan, D. 2022. KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG VIỆC QUẢN LÝ BÁN THUỐC KÊ ĐƠN Ở CÁC NHÀ THUỐC TƯ NHÂN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2021-2022. Tạp chí Y học Việt Nam. 519, 2 (tháng 11 2022). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v519i2.3634.