[1]
Quốc Doanh, N. , Thị Thu Trà, D. , Hương Giang, N. , Kim Duy, V. , Thanh Thảo, N. , Thị Thanh Xuân, L. , Ngọc Anh, N. , Thị Quân, P. , Thị Kim Nhung, T. , Thị Quỳnh, N. và Thị Liên Hương, N. 2022. TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 ĐẾN SỨC KHOẺ TÂM THẦN CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI MỘT SỐ TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT Ở 4 TỈNH CỦA VIỆT NAM. Tạp chí Y học Việt Nam. 519, 2 (tháng 11 2022). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v519i2.3648.