[1]
Văn Đăng, N. , Thị Thu Nhung, N. , Thị Hằng, N., Văn Quảng, .L. và Văn Tờ, T. 2022. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HÓA XẠ TRỊ ĐỒNG THỜI SỬ DỤNG KỸ THUẬT VMAT UNG THƯ KHOANG MIỆNG GIAI ĐOẠN III-IVA,B TẠI BỆNH VIỆN K. Tạp chí Y học Việt Nam. 520, 1A (tháng 12 2022). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v520i1.3743.