[1]
Nguyên Hoàng, P. , Quang Huy, N. , Chí Tâm, N. , Đăng Mạnh, L. và Trung Kiên, N. 2022. NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG TỬ VONG SỚM CỦA THANG PHÂN LOẠI MARSHALL VÀ ĐIỂM ROTTERDAM Ở BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO NẶNG. Tạp chí Y học Việt Nam. 520, 1A (tháng 12 2022). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v520i1.3754.