[1]
Thị Diện, V. , Thị Thu Hương, Đinh ., Đức Cường, L. và Thị Thanh Trung, N. 2022. THỰC TRẠNG SUY TĨNH MẠCH MẠN TÍNH CHI DƯỚI Ở CÔNG NHÂN MAY MẶC TỈNH THÁI BÌNH. Tạp chí Y học Việt Nam. 520, 1A (tháng 12 2022). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v520i1.3765.