[1]
Thị Hằng, L. và Thị Phương Thủy, N. 2022. LOÃNG XƯƠNG NGUYÊN PHÁT Ở PHỤ NỮ SAU MÃN KINH. Tạp chí Y học Việt Nam. 520, 1A (tháng 12 2022). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v520i1.3777.