[1]
Vũ , T.H. , Nguyễn, H.V. , Trần , T.H.T. , Luyện , T.T.N., Đoàn, T.K.P., Lương, T.L.A. , Nguyễn, H.B. , Trần , Đức P. và Nguyễn, N.H. 2023. NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ BIỂU HIỆN MRNA CỦA GEN SPAG8 Ở BỆNH NHÂN VÔ SINH NAM. Tạp chí Y học Việt Nam. 524, 1A (tháng 3 2023). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v524i1A.4613.