[1]
Nguyễn, T.T.L. , Hoàng, T.H. , Ma, V.H. , Hà , V.T. và Nguyễn, H.V. 2023. TÌNH HÌNH KHÁM CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIÊN HUYÊN AN BIÊN VÀ TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 NĂM 2018, 2019 VÀ 2020. Tạp chí Y học Việt Nam. 524, 1A (tháng 3 2023). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v524i1A.4616.