[1]
Trình , V.T. , Nguyễn, V.H. , Nguyễn, V.P. , Nguyễn, T.T. và Lê, V.C. 2023. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ KHUYẾT HỔNG PHẦN MỀM NGÓN MỘT BÀN TAY BẰNG VẠT LIÊN CỐT MU TAY THỨ NHẤT. Tạp chí Y học Việt Nam. 524, 1A (tháng 3 2023). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v524i1A.4627.