[1]
Phạm , T.Q. , Nguyễn, N.A. , Lê, T.T.X. , Tạ , T.K.N. , Nguyễn, T.T. , Nguyễn, Q.D. , Phan , T.M.H. , Nguyễn, T.Q. và Đàm, N.A. 2023. KIẾN THỨC, THỰC HÀNH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN, NĂM 2020. Tạp chí Y học Việt Nam. 524, 1A (tháng 3 2023). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v524i1A.4634.