[1]
Trần , K.S. , Lại , T.T. , Ngô, H.T. , Trần, Đặng Đăng K. , Phạm , T.M. , Trần , T.B.P. , Đoàn , T.T.N. và Nguyễn, T.K. 2023. NGHIÊN CỨU TỶ LỆ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TĂNG GALECTIN-3 MÁU Ở BỆNH NHÂN SUY TIM PHÂN SUẤT TỐNG MÁU GIẢM. Tạp chí Y học Việt Nam. 524, 1A (tháng 3 2023). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v524i1A.4642.