[1]
Nguyễn, V.T. , Nguyễn, T.H. , Trần , T.H.T. , Đào, N.B. , Đoàn , T.K.P. , Lương , T.L.A. , Phạm , Đình M. và Vũ , T.H. 2023. HOÀN THIỆN KỸ THUẬT LAI HUỲNH QUANG TẠI CHỖ (FISH) TRONG PHÂN TÍCH LỆCH BỘI NHIỄM SẮC THỂ TINH TRÙNG. Tạp chí Y học Việt Nam. 524, 1A (tháng 3 2023). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v524i1A.4644.