[1]
Đỗ, Đức T. , Phạm , N.T. , Đinh , C.T. , Nguyễn, Đức T. và Nguyễn, T.P.N. 2023. NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TĂNG ĐƯỜNG HUYẾT Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO TRONG 3 NGÀY ĐẦU. Tạp chí Y học Việt Nam. 524, 1A (tháng 3 2023). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v524i1A.4648.