[1]
Phạm , H.K. , Dương , Q.H., Nguyễn, Q.D. , Trần , T.H.T. và Vũ , V.K. 2023. NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CAGPAI CỦA HELICOBACTER PYLORI Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ DẠ DÀY. Tạp chí Y học Việt Nam. 524, 1A (tháng 3 2023). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v524i1A.4649.