[1]
Hồ, T.P., Nguyễn, Đức D. , Hoàng, V.T. , Nguyễn, Đình S.H. , Phạm , H.V. và Nguyễn, T.T. 2023. MỐI LIÊN QUAN GIỮA MỨC ĐỘ XƠ HOÁ GAN VỚI KIỂU GEN HBV Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN. Tạp chí Y học Việt Nam. 524, 1A (tháng 3 2023). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v524i1A.4654.