[1]
Đinh , V.H. , Hoàng, T.H. , Đỗ, X.T. , Nguyễn, V.L. , Bạch , T.M.H. , Huỳnh , N.L. , Phạm , T.T. , Cao, V.H. và Nguyễn, T. Định . 2023. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM NỒNG ĐỘ FT3, FT4, TSH HUYẾT TƯƠNG VÀ HÌNH THÁI TUYẾN GIÁP Ở BỆNH NHÂN RỐI LOẠN LƯỠNG CỰC TÁI PHÁT CƠN HƯNG CẢM. Tạp chí Y học Việt Nam. 526, 1A (tháng 5 2023). DOI:https://doi.org/10.51298/vmj.v526i1A.5282.